FÉLÉVZÁRÁS

A Neptun rendszerre való áttéréssel az indexek felvételére nincsen szükség, a féléves eredmények elektronikus nyilvántartásba kerülnek, az index ezek archiválására szolgál.

Legkésőbb a féléves tájékoztatóban megadott időpontig le kell adni a félév lezárásához szükséges dokumentumokat:

kutatási beszámoló (témavezető aláírásával)

publikációs lista és publikációk másolatai (doktorandusz aláírásával)

- tudományos kutatómunka igazolása (témavezető aláírásával)

építészmérnöki ismeretek oktatása igazolása (tanszékvezető aláírásával)

valamint

- jelentkezési lap / passzív félév kérelem a következő félévre

- tantárgy befogadási kérelmek a következő félévre

 

 

Tantárgyak eredményeinek beíratása

Kötelező jelleggel:

- Tudományos kutatómunkatudományos kutatómunkát kutatómunka igazolás kitöltésével és aláírásával igazolja a témavezető - a jegy a hallgató előrehaladását mutatja. Az eredményt az igazolás alapján vezeti fel a DI tud. adminisztrációja az elektronikus rendszerbe.

- Publikáció: A féléves publikációs teljesítmény a publikációs lista kitöltésével történik, aminek kiegészítéseként szükséges a félévben született publikációk másolatainak mellékelése (cikk nyomtatott változata, előadás diasora, konferencia részvétel igazolása programmal). Az eredményt ez alapján a DI tud. adminisztrációja vezeti fel az elektronikus rendszerbe. A publikációs listán megjelölendő pontszám a hallgató tájékozódását segíti, a számítást a Doktori Iskola titkára ellenőrzi. A Neptun rendszer kötöttségei miatt a publikáció tantárgy csak 6 kreditpontonként tüntethető fel, a maradék/többletkreditek regisztrációra kerülnek, és a következő félévre tolódnak.

- Aktuális kötelező tantárgy: eredményét a DI tud. adminisztrációja vezeti fel az elektronikus rendszerbe, a hallgatóknak ezzel további teendőjük nincs.

 

Választott jelleggel:

- Építészmérnöki ismeretek oktatásaaz oktatási igazolás kitöltésével, aláírásával igazolja a tanszékvezető, az eredményt a DI tud. adminisztrációja vezeti fel az elektronikus rendszerbe. Ha a hallgató a félévben nem oktatott, az igazolás kitöltése nem szükséges. A Neptun rendszer kötöttségei miatt az oktatás tantárgy csak 6 kreditpontonként tüntethető fel, a maradék/többletkreditek regisztrációra kerülnek, és a következő félévre tolódnak.

- Szabadon választott tantárgyaz eredményt az érintett oktató/tanszéki adminisztráció vezeti fel az elektronikus rendszerbe. Kérünk minden hallgatót, hogy saját tárgyainak adminisztrációját figyelje, és ha probléma merül fel, jelezze. Amennyiben a jegy Neptun rendszerbe való bejegyzése akadályba ütközik (pl. más egyetem tantárgya), papír alapon leadott teljesítés-igazolást is elfogadunk, az igazolást az érintett oktató/tanszék aláírása és pecsétje hitelesíti.

  

 

Féléves kutatási beszámoló 

- Minden félév végén leadandó egy nagyjából egy oldalas beszámoló a félév tudományos eredményeiről, és a témavezető és a hallgató aláírásával. Ennek hiányában az félév nem zárható le.

Csak a legelső félév végén leadandó a paramétereknek megfelelő munkaterv és témavázlat.